خرید ویلا در نخ شمال نوشهر | خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در نخ شمال نوشهر

خرید ویلا در شمال

خرید ویلا شهرکی در نخ شمال
350 متر زمین
180 متر بنا
4/5 میلیارد